Doprava ZDARMA při nákupu nad 500 Kč!

Reklamační řád

ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE ZBOŽÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl., resp. ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to uplatnit vadu kupované věci tzv. reklamací věci.

Reklamaci zakoupeného zboží je oprávněn kupující provést:

  • písemně či emailem na reklamační oddělení prodávajícího na fyzické adrese: V lučinách 58/21, 147 00 Praha 4 nebo emailové adrese: info@mi-di.cz

V reklamaci Kupující uvede:

  • 1. které zboží považuje za vadné a kdy ho zakoupil
  • 2. fotografii reklamovaného zboží
  • 3. jakým způsobem si volí jím uplatněnou reklamaci vyřídit, tedy zda si přeje výměnu zboží za jiné, slevu z kupní ceny v případě nepodstatné vady a v případě podstatné vady odstoupen od provedené koupě a návrat celé kupní ceny proti vrácenému zboží.

Prodávající nevyřídí reklamaci způsobem zvoleným Kupujícím v případě, že vyjde najevo, že zboží je bezvadné, kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.